REGLEMENTARI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA IN MUNCA

Pentru a descarca documente in format electronic vizualizati pagina 'Download'


 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 (M.O. nr. 72 din 05.02.2003) - modificata si completata;
 • Decretul nr.92/1976 (B.O. 37/26.04.1976) privind carnetul de munca;
 • Ordinul M.M.P.S. nr.136/1976 (BO 76/29.07.1976) pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca;
 • Ordinul nr. 64/2003 al M.M.S.S. pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca ( M.O. nr. 139/04.03.2003) modificat si completat prin Ordinul 76/2003 ( M.O. nr.159/12.03.2003 );
 • Legea nr.130/1999 (M.O. 355/27.07.1999) - republicata, privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;
 • Ordinul M.M.P.S. nr.747/1999 (M.O. 653/31.12.1999) pentru aprobarea procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii;
 • Legea nr.130/1996 (M.O. 184/19.05.1998) - republicata - privind contractul colectiv de munca;
 • Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 (M.O. partea V nr. 5 din 29.01.2007);
 • Legea nr.195/2001, a voluntariatului republicata in M.O. 276/25.04.2007;
 • Legea nr.333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ( M.O. nr. 525/22.07.2003);
 • Legea nr.22/1969 (BO 132/18.11.1969) - modificata si completata( M.O. 181/15.07.1994) - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;
 • Legea nr.168/1999 (M.O. 582/29.11.1999) privind conflictele de munca - modificata si completata;
 • O.G. nr.129/2000 (M.O. 711/30.09.2002) - republicata - privind formarea profesionala a adultilor;
 • H.G.522/2003 pentru aprobarea normelor medotologice de aplicare a prevederilor O.G.nr.129/2000 ( M.O. nr.346/21.05.2003);
 • Legea nr. 67/2006 (M.OF. nr. 276/28.03.2006) - privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii saul al unor parti ale acestora, abroga O.G. nr.48/1997;
 • O.G. nr.137/2000 (M.O. 431/02.09.2000) privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare - republicata;
 • Legea nr.202/2002 (M.O.301/08.05.2002) privind egalitatea de sanse intre femei si barbati; republicata;
 • Legea nr.142/1998 (M.O. 260/13.07.1998) -privind acordarea tichetelor de masa;
 • O.U.G nr. 98/1999 (M.O. 303/29.06.1999) - modificata si completata - privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective;
 • HG. nr. 161/2006 - privind intocmirea si completarea registrului de evidenta a salariatilor ( M.O nr. 172/22.02.2006);

  REGLEMENTARI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AGENTILOR ECONOMICI

 • Legea nr.31/1990 (M.O. 33/29.01.1998) - republicata cu modificari si completari - privind societatile comerciale;
 • Legea nr.507/2002 (M.O. 582/06.08.2002) privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoanele fizice;
 • Ordonanta nr.26/2000 (M.O. 39/31.01.2000) cu privire la asociatii si fundatii;- modificata si completata;
 • O.G. nr.65/1994 (M.O. 243/30.08.1994) - republicata- privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor ;
 • O.G. 2/2000 (M.O. 26/25.01.2000) - privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara (Regulament 2002 M.O. 824/14.11.2002);
 • Legea nr.8/1996 (M.O. 60/26.03.1996) - modificata si completata - privind dreptul de autor si alte drepturi conexe ;
 • O.G. nr.124/1998 (M.O. 568/01.08.2002) - republicata - modificata si completata- privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale;
 • Legea nr.51/1995 (M.O. 113/06.03.2001) - modificata si completata - pentru organizarea si exrecitarea profesiei de avocat;
 • Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic (M.O.867/05.12.2003);
 • Legea nr.509/2002 (M.O. 581/06.08.2002) privind agentii comerciali permanenti;
 • Legea nr.54/2003 (M.O. 73/05.02.2003) cu privire la sindicate;
 • Legea nr.36/1995 (M.O. 92/16.05.1995) a notarilor publici si a activitatii notariale; modificata si completata ;
 • Legea 85/2006 - privind procedura insolventei;
 • Legea nr.356/2001 (M.O. 380/12.07.2001) - privind patronatele;
 • Decretul Lege nr.122/1990 (M.O. 54/25.04.1990) privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale economice straine - modificata si completata;

  ASIGURARI SOCIALE ( acte normative cu caracter general )

  SOMAJ

 • Legea nr.76/2002 (M.O. 103/06.02.2002) - cu modificari si completari privind asigurarile pentru somaj;
 • H.G. nr.174/2002 (M.O. 181/18.03.2002) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, modificata si completata ;

  PENSII

 • Legea nr.19/2000 (M.O. 140/01.04.2000) -privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale - cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordin M.M.S.S. nr. 340/2001 (M.O. 237/10.05.2001) - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.164/2001 (M.O. 748/14.10.2002) - republicata, modificata si completata - privind pensiile militare de stat - modificat si completat ;
 • O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca ( M.O. nr. 750/27.10.2003) - modificata si completata;

  ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

 • Legea nr.346/2002 (M.O. 454/27.06.2002) privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale - modificata si completata;
 • Ordinul nr.553/2002 (M.O. nr.5/08.01.2003) pentru aprobarea normelor metodologice privind constituirea in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

  REGULI GENERALE PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA A STRAINILOR SI PRESTAREA MUNCII DE CATRE CETATENII ROMANI IN STRAINATATE

 • O.U.G 56/2007 - privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei ( M.O 424/26.06.2007);
 • Legea nr.156/2000 (M.O. 364/04.08.2000) - modificata si completata - privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate ;
 • H.G. nr. 384/2001 (M.O. 208/24.04.2001) - modificata si completata - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 provind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate ;
 • O.U.G. nr.194/2002 (M.O. 955/27.12.2002) - privind regimul strainilor in Romania - modificat si completat;
 • Legea nr.105/1992 (M.O. 245/1992) privind reglementarea raporturilor de drept international privat;
 • H.G. nr.518/1995 (M.O. 154/19.07.1995) - modificata si completata - privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu character temporar;
 • H.G. nr.1222/1990 (M.O. 132/26.11.1990) privind regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si drepturile si obligatiile legate de salarizarea personalului roman, modificat si completat;

  SALARIZARE

 • H.G.nr.281/1993 (M.O. 135/25.06.1993) - privind salarizarea personalului din unitatile bugetare, modificata si completata;
 • Legea nr.154/1998 (M.O. 266/16.07.1998) privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica, modificata si completata;
 • O.U.G. nr.24/2000 ( M.O. 138/31.03.2000) privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, modificata si completata;
 • O.U.G. nr.123/2003 ( M.O. nr.919/ 22.12.2003) privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, modificata si completata;

  TIMPUL DE LUCRU SI TIMPUL DE ODIHNA

 • Decretul Lege nr.95/1990 (36/19.03.1990) - privind trecerea la saptamana de lucru de 5 zile in unitatile de stat;
 • H.G. nr.250/1992 (M.O. 118/13.06.1995) - republicat - modificata si completata prin - privind concediile de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare;

  IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

 • Constitutia Romaniei - republicata
 • Legea sanatatii si securitatii in munca L 319/2006/monitorul oficial 646/26.07.06
 • Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 - Hotararea nr 1425/2006 publicata in MO 882/30/10/06
 • Legea 126/1995 - privind regimul materialelor explozive, MO nr. 298/12/1995, completata si modificata ;
 • Legea nr.130/1999 - privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca republicata ;
 • Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contaventiilor (MO nr. 410/25/07/01), modificata si completata ;
 • Legea 346/2002 privind asigurarea pt. Accidente de munca si boli profesionale,(MO 454/27/06/02) ;
 • HG 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite (MO nr.114/06/2001);
 • Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (MO nr. 140/01/04/2000);
 • O.G nr.4/1995 - privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pt. Combaterea bolilor daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura.
 • OUG nr.99/2000 - privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi exttreme pt. Protectia persoanelor incadrate in munca (MO nr.304/04/07/2000);
 • Norma metodologica de aplicare a prevederilor OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca MO nr.378/29/04/04
 • Norme metodologice de aplcare a Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare (MO nr,22/05/01/04);
 • Legea 359/2004 - MO 839/13/09/04 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanleor fizice.
 • Ordonanta de urgenta nr.75/2004, (MO nr.932/12/10/2004) pentru modificarea si compleatrea L 359/2004;
 • Legea 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent (MO 576/2906/2004);
 • OUG nr. 129/12/2004 pentru modificarea Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase (MO nr635/05/09/03), modificata si completata;
 • OUG 200/2000 privind etichetarea, clasificarea si ambalarea substantelor chimice si preparatelor chimice periculoase (MO nr. 571/16/11/200);
 • HG 92/2003 privind aprobarea normelor metodologice pt. Substante si preparate chimice periculoase MO 118/215/02/03;
 • H.G nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile (MO nr.252/21/03/2006);
 • H.G nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate refritoare la expunerea lucratorilor la riscurile care genereaza zgomot (MO 380/03/05/2006);
 • HG.nr.971/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanate la locul de munca (MO nr.683/09/08/2006);
 • HG 1028/2006 - modificata - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (MO 710/18/08/06);
 • HG 1048/2006 - modificata - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de protectie la locul de munca (MO 722/23/08/06);
 • HG 1049/2006 - modificata - privind cerintele minime de securitate si sanatate pt. Asigurarea securitatii si sanatatii din industria extractiva de suprafata sau subteran (MO 727/25/082006);
 • HG 1050/2006 - modificata - pt.asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva (MO nr.737/29/08/06);
 • HG 1051/2006 - modificata - privind cerintele minime de sanatate si securitate pt. Manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pt. lucratori, in special de afectiuni dorsolombare (MO nr.713/21/08/06);
 • HG nr.1058/2006 - modificata - privind cerintele minime privind imbunatatirea securitatii si sanatatii lucratorilor care sunt expusi uni potential risc datorat atmosferelor explosive (MO nr.737/29/08/06);
 • HG. nr. 1091/2006 - privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru locul de munca (MO nr739/2006);
 • HG nr. 1092/2006 - privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca (MO 762/07/09/06);
 • HG nr. 1135/2006 priivnd cerintele minime de sanatate in munca la bordul navelor de pescuit (MO 772/12/09/06);
 • HG nr.1136/2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice (MO nr.769/2006);
 • HG 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorat expunerii la azbest (MO nr.64/24/01/06);
 • HG.nr.1876/2006 privind cerintele minime de SSM la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (MO nr. 378/30/01/06);
 • CERINTE MINIME din 26 iulie 2006 privind identificarea si localizarea echipamentelor destinate prevenirii si stingerii incendiilor
 • HOTARARE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
 • HG nr.1218/2006 privind cerintele minime lucratorilor expusi la factorii de risc agenti chimici (MO nr.845/13/10/06);
 • Ordin nr.1007/2006 privind aprobarea normelor de reglementare a nivelurilor de referinta admisibile de expunere a populatiei generale la campuri electromagnetice cu frecventele de la 0 hz la 300 hz (MO 929/2002);
 • HG nr.1146/2006 privind cerintele minime de SSM pt. utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca (MO nr. 815/03/10/06) ;
 • Ordinul 754/2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca (MO nr.887/31/10/2006);
 • HOTARARE nr.600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca;
 • ORDIN nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator Ón materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile;
 • HOTARARE nr.601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii Ón munca;
 • HOTARARE nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
 • HOTARARE nr.246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de Óncadrare a locurilor de munca in conditii deosebite;
 • ORDIN nr.3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului;

 • Acasa | Contact | Termeni si conditii | Webmaster
  Toate drepturile rezervate RCL Consulting